دوخت پیراهن کودک با الگوهای آماده ی مهدیه محرابی

دوخت رگه دوزی از دوره ی جامع نازک دوز