دوخت پیراهن کودک با پارچه مخمل برش از سرشانه از دوره ی جامع نازک دوز